Declaració d’accessibilitat

Per garantir un accés més gran a tecnologies que satisfacin les necessitats i ajudi a reduir la bretxa digital per a les persones amb discapacitats, ens esforcem perquè www.setradis.com sigui el més accessible possible per a persones amb tots els nivells de capacitat.

Aquest lloc web ha estat dissenyat i programat seguint les directrius de la iniciativa WAI (Web Accessibility Initiative, www.w3.org/wai),que marca uns estàndards internacionals en la creació de continguts webs accessibles a tothom i Setradis s’ha compromès a fer accessibles els seus llocs web de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web: https://www.setradis.com

SITUACIÓ DE CUMPLIMIENT

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el RD 1112/2018 a causa de les excepcions i la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

CONTINGUT NO ACCESSIBLE

El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:

 • Manca de conformitat amb el RD 1112/2018:
  • A causa de l’automatització d’algunes de les publicacions, podrien existir pàgines amb un indagat incorrecte d’etiquetes HTML.
  • Algunes seccions de tercers poden tenir problemes d’accessibilitat i
  • Podrien haver-hi errors puntuals d’edició en alguna pàgina web.
  • Hi ha contingut textual sense un contrast suficient
  • S’observa com en alguns casos el focus no compleix la mínima ràtio de contrast requerida
  • En algun cas pot produir-se solapament de contingut
  • Hi ha documents PDF amb problemes d’accessibilitat
 • Càrrega desproporcionada:
  • No S’aplica.
 • Contingut no entra dins l’àmbit de la legislació aplicable:
  • Fitxers ofimàtics en PDF o altres formats, així com aplicacions publicades abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin totalment tots els requisits d’accessibilitat.

PREPARACIÓ DE LA PRESENT DECLARACIÓ D’ACCESSIBILITAT

Aquesta declaració va ser preparada el 16 de març de 2023.

El mètode emprat per a aquesta declaració ha estat basat en els informes d’accessibilitat web de l’Observatori d’Accessibilitat.

Última revisió de la declaració: 16 de març de 2023.

Eines de validació semiautomàtiques

 • W3C Markup Validation Service. Usada per a la comprovació del codi HTML5 i obtenir la validació HTML5.
 • W3C CSS Validation Service. Eina per a la validació del full destils CSS versió 3.
 • The Wave és una eina gratuïta de validació que es basa en les normes de WCAG 2.1 i la Secció 508 dels EUA. Està desenvolupat per WebAIM (Accessibility in Mind).
 • Axe Accesibility és una eina gratuïta de validació que es pot afegir com a extensió per a diferents navegadors com Chrome o Firefox.

Validació manual

 • Confirmar que es pot augmentar la mida de font i que la pàgina és usable amb una mida de font gran.
 • Comproveu que hi ha un bon ressaltat visual de l’element que rep el focus, tant mitjançant el ratolí com mitjançant el teclat.
 • Provar les pàgines amb diferents resolucions de pantalla i/o amb diferents mides de finestra.
 • Visualitzar les pàgines de manera que agafin automàticament l’aparença a “Negre Alt contrast” o una altra de similar, seleccionada a les opcions del sistema de l’ordinador.
 • Revisar el contrast que hi ha entre fons i text, tant als continguts com a les imatges.

OBSERVACIONS I DADES DE CONTACTE

Comunicacions sobre requisits d’accessibilitat

Podeu realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a del RD 1112/2018) com ara:

 • informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web
 • transmetre altres dificultats d’accés al contingut
 • formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a laccessibilitat del lloc web

A través del formulari de contacte sobre requisits d’accessibilitat designat a aquest efecte a la seu electrònica de l’Agència.

Les comunicacions seran rebudes i tractades per la Unitat Responsable d’Accessibilitat de la Subdirecció General de Promoció i Autoritzacions.

Sol·licituds d’informació accessible i queixes

A través del formulario de solicitudes de información accesible y de quejas en materia de quejas de accesibilidad puede presentar:

 • una queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018 o
 • una sol·licitud d’informació accessible relativa a:
  • continguts que estan exclosos de l’àmbit d’aplicació del RD 1112/2018 segons el que estableix l’article 3, apartat 4
  • continguts que estan exempts del compliment dels requisits d’accessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.

A la Sol·licitud d’informació accessible, cal concretar, amb tota claredat, els fets, les raons i la petició que permetin constatar que es tracta d’una sol·licitud raonable i legítima.

PROCEDIMENT D’APLICACIÓ

Si una vegada realitzada una sol·licitud d’informació accessible o queixa, aquesta ha estat desestimada, no s’estigués d’acord amb la decisió adoptada, o la resposta no complís els requisits contemplats a l’article 12.5 del RD 1112/2018, la persona interessada podrà iniciar una reclamació. Igualment es podrà iniciar una reclamació en cas que hagi transcorregut el termini de vint dies hàbils sense haver obtingut resposta.

El procediment reclamació recollit a l’article 13 del RD 1112/2018 es pot iniciar a través d’aquest enllaç.

CONTINGUT OPCIONAL

El lloc web:

 • Aquest lloc web aplica els requisits de la Norma UNE-EN 301549:2022 considerant les excepcions del RD 1112/2018.
 • El lloc web està optimitzat per als navegadors Microsoft Internet Explorer 8.0 o versions superiors i les darreres versions vigents de Chrome, Edge, Firefox, Safari i Opera. La resolució web mínima recomanada és de 1280×1024.
 • S’ha dissenyat adaptant-se als estàndards i normatives vigents amb relació a l’accessibilitat, complint amb els punts de verificació de prioritat 2 (AA) definits a l’especificació de Pautes d’Accessibilitat al Contingut al Web (WCAG 2.1)
 • El lloc web està dissenyat per a la seva correcta visualització Responsive, de manera que es visualitza de forma òptima en els dispositius tablet i mòbils com a Escriptori.
 • S’ha realitzat utilitzant HTML5 com a llenguatge de marcatge i fulls d’estil CSS 3 pel disseny

A més, es fa un treball continu d’auditoria i revisió de continguts per facilitar-ne la interpretació i millorar la navegació pel portal web.

Ajuda tècnica

Botón accesibilidad Setradis: Juguetes De Madera, Artesanales Y Tradicionales

S’ha incorporat al lloc web la plataforma d’accessibilitat web One Click Accessibility. Un servei que millora automàticament l’accessibilitat i la usabilitat de la pàgina web, fent-la més accessible i inclusiva. Per activar la plataforma One Click Accessibility a la web, hem d’activar la pestanya inserida al costat dret.

L’usuari rebrà des del web els ajuts tècnics que us permetran navegar de manera adaptada a les vostres necessitats i preferències.

Ajuts tècnics de One Click Accessibility

Ajuda tècnica Descripció
Augment text Persones amb visió reduïda. Permet magnificar el contingut de les pàgines i facilitar la lectura a persones amb dislèxia.
Disminuir text Redueix la mida augmentada anteriorment fins a la mida original
Escala de grisos Redueix el contrast de la web mitjançant l’escala de grisos
Alt Contrast S’utilitza un fons negre i modifica els colors
Contrast negatiu S’utilitza un fons negre i inverteix els colors
Fons clar S’eliminen els colors de fons transformant-los en blanc per a les persones amb problemes de contrast o sensibilitat de colors.
Subratllar enllaços Inclou un subratllat als enllaços per ressaltar-los i que sigui més fàcil localitzar-los i distingir-los alhora ressaltat per als que van triar escala de grisos.
Font llegible Augmenta la mida lleugerament i canvia el tipus de font a Verdana una font adequada per a la lectura, destinat a persones grans o amb problemes visuals.
Restablir Recuperem la configuració inicial de la pàgina web pel que fa a fons, colors, família tipogràfica i mida.